تبلیغات
love is never ugly - اهای پسر...
بایــــد بــــه بعضــــی پســــرا گفــــت :
آهــــای پســــر ...
حواســــت باشــــه ...!
ایــــن دختــــری كــــه بــــه تــــو دل داده ,
خیلی هــــا در " آرزوی نیــــم نگاهــــش " هستنــــد ...
لیاقــــت داشتــــه بــــاش ..............!تاریخ : 1392/02/14 | 08:57 ب.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده