تبلیغات
love is never ugly - .....؟!
چــــه دستــــه گلهــــایـــ ـی کــــه ،
بــــرای تصاحــ ــب قلبــ♥ــی می رفتنــــد ...
امــــــ ــــــا ...
تنهــــــ ـــــا ...
گلدانــ ــی را اِشغــــــــال کردنــــد ..............!
آقـــــای ِ شهـــــردار ...
بـگوییـــــد ایـن قـدرعـــــوض نکـننـــــد ...!
رنـــــگ و روی ِ ایـــــن شــــهرِ لـعنتـــــی را ...
پیــــاده رو هـــــا ... میـدان هـــــا ...
رنـــــگ و روی ِ دیـوار هـــــا ...
* خـاطراتـــــــــم * دارنـــــد از بیـــــن می رونـــــد ..........!

تاریخ : 1392/02/14 | 10:45 ب.ظ | نویسنده : ashna | نظرات