تبلیغات
love is never ugly - كاش می شد....

کــــــاش می شــــــد ...
" فقــــط " ، تــــ♥ــو را داشتــــــه باشــــــم ...!
و
خــــــدا هـــــی بپرســــــد : خــــــوب ، دیگــــــر چــــــه ؟؟!
و
مــــــن بگویــــــم : هیــــــچ ، هـــ♥ــمین کافیســــــت ...تاریخ : 1392/04/19 | 09:21 ق.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده