تبلیغات
love is never ugly - گاهی برای بودن باید نبود...
گــاهــی بـــایـــــــد رد شُــد
بـــایـــــــدگـــــذشـت
گـــــاهـــــی بـــایـــــــد در اوج نیـــــاز، نخـــــواست
گـــــاهـــــی بـــایـــــــد کـــــویـــــر شُــــد

بـــــا همـــــہ ی تشنگـــــی
مــنـت هـیـــــچ ابـــــری را نکشیـــــد
گـــــاهـــــی بـــــرای بـــــودن
بـــایـــــــد محـــــو شُــــد

بـــایـــــــد نیسـ ــ ــت شُــــد
گـــــاهـــــی بـــرای بـــــودن بـــایـــــــد نبـــــود ...تاریخ : 1392/07/30 | 12:17 ق.ظ | نویسنده : ashna | بدو بدو نظر بده