پشمک http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com 2020-05-24T10:44:42+01:00 text/html 2014-08-01T18:27:24+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna گوشی ضد آب؟؟؟؟؟ http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/343 <div class="activity_pics_wrapper clearfix" align="center"><div class="activityListRow_userWall_pic activityListRow_userWall_mainPic clearfix"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-07-31/11/02833e57b26074e05f11dbc3c3f59d5f-425"></span></div></div><div id="body_3701898" class="activityListRow_userWall clearfix" style="max-height:129px;overflow:hidden" align="center"><div id="bodyIn_3701898" style="text-align:justify"><font color="#FF0000" size="4">هــه هــه !<br> ایـنـو نگـا کنین !<br> گوشی ضد آب !<br> بـرو عـمـو بـرو ، مـا گـوشـی سـاختـیم راحـت از جیـب در میـاد …<br> بـرو از خـدا بتـرس …</font></div></div> text/html 2014-07-22T06:44:00+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna بدون مادر.... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/339 <b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-01-19/1/0f59258eaf0d2c649326242f5db8b085-425"></span></div></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b> text/html 2014-07-20T06:44:54+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna روز های هفته http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/341 <div align="center"><b><b><b><b><b><b><b><b><img src="http://up6.ir/2MJu"></b></b></b></b></b></b></b></b></div> text/html 2014-07-20T05:51:15+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna خخخخخخخخخخ http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/338 <b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><b><div style="text-align: center;"><img src="http://www.8pic.ir/images/95797225317085832692.jpg"><br><br><br><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif" size="6">ایشون دیگه خعلییییییییییییییی<br>با خدا صمیمی اند.</font><br></div></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b> text/html 2014-07-02T09:13:58+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna تروووووووول http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/337 <div id="wrapper-image-layer" style="display: inline;"> </div> <div id="content-image-layer" style="display: inline; margin-top: 74.5px; margin-left: 342px;" align="center"><img style="max-width: 1004px; max-height: 609px;" id="FullSizePic" src="http://www.8pic.ir/images/nckqtpmhamyqnzje1oxe.jpg" width="417" height="588"></div> text/html 2014-06-27T09:38:40+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna به سلامتی اون روز... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/336 <div align="center"><font color="#FF0000" size="5" face="arial,helvetica,sans-serif">ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺍﺳﻤﻢ ﺑﯿﺎﺩ ﺭﻭ ﻟﺐ ﺭﻓﯿﻘﺎﻡ</font><font color="#FF0000" size="5" face="arial,helvetica,sans-serif"><br> <br> ﭘﻮﺯﺧﻨﺪ ﺑﺰﻧﻦ ﻭ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﺳﺖ ﺍﺷﮑﺎﺷﻮﻧﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻦ ﻮ ﺑﮕﻦ :<br> <br> ﻫﻬﻬﻬﻬﯽ !!! ﮐﯽ ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻣﯿﮑﺮﺩ؟؟<br> <br> ﺍﻭﻥ ﭘﻮﺭﺷﻪ ﺧﺮﻳﺪﻩ ﻭ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺮﺍﻳﺪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﻴﺸﻴﻢ !!<br> <br> ﭼﯿﻪ ﻓﮏ ﮐﺮﺩﯼ ﻣﯿﺨﻮﺍﻡ ﺑﻤﯿﺮﻡ؟؟<br> <br> ﺧﻮﺩﺕ ﺑﻤﯿﺮﯼ<br> <br> ﻣﮕﻪﺟﺎﯼ ﺗﻮﺭﻭ ﺗﻨﮓ ﮐﺮﺩﻡ؟ </font></div> text/html 2014-06-02T13:09:25+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna کثیف ترین... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/334 <div align="center"><font color="#FF0000" size="3"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-05-16/cf5c7edea6849eefdbdf4b1c0935c92f-425"></span></font></div><div class="activityListRow_maincontent" align="center"><div class="activityListRow_descr" style=""><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_5167813" class="activityListRow_userWall clearfix" style="max-height:129px;overflow:hidden"><div id="bodyIn_5167813" style="text-align:justify"><font color="#FF0000" size="3">کثیــــــف ترین چاپلوسی زمانیستـــــ که<br></font> <font color="#FF0000" size="3"><br> مـــــــردی بخاطــر طبیعی ترین نیــــازش<br></font> <font color="#FF0000" size="3"><br> بـــه دروغ به معصـــومــــی بگوید "دوستـــــــــــت دارمــــــ" . . . !</font></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-06-02T13:07:57+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna زنی که عاشق شده... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/333 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-11-27/0/736efa4e0777e45e467535320be99fc0-425"></span></div><div class="activityListRow_maincontent"><div class="activityListRow_descr" style=""><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_120544" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_120544" style="text-align:justify"><font color="#999999" size="5">بهونه که می گیره<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> نق که میزنه<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> بی حوصله که میشه<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> یعنی دل تنـــگه<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> قهر که می کنه<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> لوس که میشه<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> یعنی بی تابه<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> یعنی کم دارتت<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> به همین سادگی!!!<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> زیاد پیچیده نیست<br></font> <font color="#999999" size="5"><br> فهمیدنِ حالِ زنی که عــاشق شده.</font></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-05-31T13:12:12+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna وقتی... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/335 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-04-27/23/947a796830f8855c80129d29b70ec58a-425"></span></div><div class="activityListRow_maincontent" align="left"><div class="activityListRow_descr" style=""><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_1907085" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_1907085" style="text-align:justify"><font color="#C0C0C0" size="3">وقتی مـــــرد با تمام غرورش<br> با تمام احساسش<br> با تمام دانه های اشکش<br> میگوید . . . " دلــــم برایت تنگ شده "<br> یعـــــنی . . . خیلی دوستــــــت دارد . . . ♥ ♥ ♥</font></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-05-15T14:01:30+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna بگو چی میخوای.... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/332 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-11-2/11/c191ec9b4d878b4ddcb59b8fa6b161f4-425"></span></div><div class="activityListRow_maincontent"><div class="activityListRow_descr" style=""><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_2000327" class="activityListRow_userWall clearfix" style="max-height:129px;overflow:hidden"><div id="bodyIn_2000327" style="text-align:justify"><font color="#CC0000" size="3">خیلــے בلـم مـے خواב<br> بــﮧ بعضـےـ از آבمـا کــﮧ بعــב از یــﮧ مــבت سراغم رو مـے گیرن<br> مـے پرسـن خوبـے ؟<br> چــﮧ خبـــــر ؟<br> بگم این حرفها رو ول کن بگـو چـے مـےخـواے ؟!</font></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-05-04T14:00:50+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna این روز ها... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/331 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-06-7/7b5d9a1a8399d0034499aec50a19d655-425"></span></div><div class="activityListRow_maincontent" align="center"><div class="activityListRow_descr" style=""><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_8753728" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_8753728" style="text-align:justify"><b><font color="#FF6666" size="3">این شـــــــــــب ها<br></font></b> <b><font color="#FF6666" size="3"><br> چقدر دلـــــــم می خواهد کســی آرام بــهم بگویـد:<br></font></b> <b><font color="#FF6666" size="3"><br> " بـمیــــــــــری انشاالله "<br></font></b> <b><font color="#FF6666" size="3"><br> و من فـریــــاد بـــزنم<br></font></b> <b><font color="#FF6666" size="3"><br> :" آمـــــــــــیـن " </font></b></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-05-03T13:44:30+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna برو گمشو.... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/330 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-05-2/12/0022a1c3df45a7dc359889b98e9338a7-425"></span></div> text/html 2014-05-03T13:43:57+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna نوار کاست http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/329 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-06-12/a4ee746e64ae462bc8adbf442c059248-425"></span></div><div class="activityListRow_maincontent" align="left"><div class="activityListRow_descr" style=""><div class="activityListRow_descr_content"><div class="activityListRow_body clearfix"><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_9248775" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_9248775" style="text-align:justify"><font color="#C0C0C0" size="4">بگذار در سکوت گوش خراش اتاقم دق مرگ شوم . . .<br></font> <font color="#C0C0C0" size="4"><br> دیگر نمیخواهم نوار کاست های یادگاری ات را گوش دهم !<br></font> <font color="#C0C0C0" size="4"><br> یک نوار خالی درون ضبط میگذارم و بغض احساسم را پر میکنم . . .<br></font> <font color="#C0C0C0" size="4"><br> این شده است عادت روزهای دلتنگی ام : چنگ زدن به دل و روده احساسم !</font></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2014-03-07T14:15:42+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna رابطه یعنی این ه من میگم.... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/328 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-11-24/2/6cdf9d2c150d7af0331507e25504dffa-425"></span></div><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_9379861" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;" align="center"><div id="bodyIn_9379861" style="text-align:justify"><font color="#FF0000">رابطـــه ای کــه شیطنتـــــ و دیــوونه بـــازی توش نباشـــه رابطـــه نیست<br> بایــد کلـــی شیطنـتــــــ کــــرد .<br> تــو جاهـــای مختلفــــــ یهـــو بپـــری عشقــتو مـــاچش کنــــی .<br> داره کتــاب میخـــونه هـــی اذیتش کنــــی.<br> داره رانندگــــی میکنـــه قلقلکــش بـدی .<br> میخـــواد بخوابـــه زوری از رختخـــواب بکشیش بیـــرون.<br> تـــو اوج گرمـــا وســط خیابـــون اب بــازی کنیـــن .<br> باهـــم بشینین فوتبـــال ببینـین.<br> وقتـــی بغــض کــــرده جکـــــ بـــراش تعریفــــــ کنـــی.<br> داره ظــرف میشـــوره از پشتـــــ بغلــش کنـــی و کفیـــش کنــــی.<br> باید باهم کشتی بگیرین .<br> وقتــــی عصبانیـــه لپاشـــو بکشی و گـــازش بگـــیری<br> اخرش هـــم کــه خســــته شــدین در اغـــوش هـــم بخوابیـــن و بـا هــــم درد دل کنیـــن.<br> رابطـــه بایـد بی قیـــد و شـــرط باشــــه .<br> بایــد پــر از شور کودکیـــو صداقتــــــ باشـــه .<br> باید معنـــی واقـــعی زندگـــی و شــــور جوانیـــو ارامـــش را بــا هـــم تجـــربه کنیـــد . . .</font></div></div><div style="display: inline; top: 288px;" id="more_9379861" class="commentMore tall"><br></div></div> text/html 2014-02-16T14:13:55+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna یعنی میشه؟؟؟؟ http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/327 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-02-3/0/28b7d90e303d52efa52244670881009d-425"></span></div><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" align="left"><div id="body_5020910" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_5020910" style="text-align:justify"><font color="#FF6600" size="3">یعنی میشـــــــه ..<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> یه روز تو آغوش تـــــــو بیدار بشم ؟؟<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> بعد خوابالو نگات کنم<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> ببینم دراز کشیدی داری منو نگاه میکنی ..<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> اولش باورم نشه ..<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> فکر کنم هنوز خوابم ..<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> هی چشمامو بمالمو باز و بسته کنم ..<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> بعد ببینم داری بهم لبخند میزنی ..<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> بعد بگی :<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> صبح بخیر عروس خانم خوشگل من<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> دیدی آخر سر مال خودم شدی ..<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> منم محکم بغلت کنم و بگم :<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> عاشـــقتم شوهـــــــــــ♥ــــــــــــر دوست داشتنی من<br></font> <font color="#FF6600" size="3"><br> یعنی میشـــــــه ؟ </font></div></div></div> text/html 2014-02-12T14:56:12+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna غمگین ترین.... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/326 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-14-02-10/23/2f809f57dadc119b295b0a01f99963fb-425"></span></div><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix" align="left"><div id="body_6061120" class="activityListRow_userWall clearfix" style="max-height:145px;overflow:hidden"><div id="bodyIn_6061120" style="text-align:justify"><font color="#FF0000" size="3">غمگـیـــن تــریـن جــای ِ خــاطــره ،<br> اونجــاییـه کــه کــم کــم احســاس میکنــی<br> چهـــرهَ ش هــــم داره از یــــــادت میـــرِه !!!</font></div></div></div> text/html 2014-02-06T11:41:01+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna دخترك مشكی پوش.... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/325 <div id="body_7224080" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;" align="center"><div id="bodyIn_7224080" style="text-align:justify"><font color="#FF0000">یـہ سـرے בخـتـرآ هـَسـتـَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> فـَقـَط تیــپ مـِشـكـے مـے زَنـَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> عـَطـر خـآص مـے زَنـَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> بـے تـَوَجـہ بـہ اَطـرآف و حـَرفـآ و نـگـآه هـآے مـَرבم ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> رو نیمـكـَت پـآركــ مــیـشــیـنـن ,<br></font> <font color="#FF0000"><br> آروم و شمـُرבه حـَرف مـے زَنـَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> تـو جـَمـع آروم میشیـنـَن<br></font> <font color="#FF0000"><br> و فـَقـَط گـوش میـבَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> ایــن בخـتـرآ اَز اَوَل اینـطورے نـَبـوבَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> اینــآ یـہ زَمـآنـے خیـلـے شیـطون بـوבَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> عـآشـق پـآشـنـہ بـُلـَنـב و رَقـص بـُوבَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> تـو جـَشـنـآ بـهـتـَریـن رَقـآص بـُوבَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> شیـطـون و پـُر هـَیـجـآن بـُوבَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> ایـن בخـتـرآ یـہ روز یـكـے اومـَב<br></font> <font color="#FF0000"><br> تـو زنـבگیشــون<br></font> <font color="#FF0000"><br> اَز اعتـمـآבشـون بـَבتـَریـن سـو استـفـآבه و كـَرב و رَفـت ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> ایـن בخـتـرآ خیـلـے خـآصـَ ـن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br></font> <font color="#FF0000"><br> בیگـہ هیـچ چیــزے و قـَبـول نـَבآرَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> سـَعــے نـَكـُـن بـہ בنیـآشـون<br></font> <font color="#FF0000"><br> وآرב بشـے ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> اینــآ هیـچ كـَسـے و بـہ<br></font> <font color="#FF0000"><br> בنیـآے جـَבیـבشـون رآه نمـیـבَن ...<br></font> <font color="#FF0000"><br> ایـن בخـتـرآ سـَر سـَخـت تـَریـن آבَم هـآے בنیـآن<br><br><br></font><div id="irc_mimg" align="center"><a data-ved="0CAgQjRw4Rg" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;docid=WE9PcQJEKnM-CM&amp;tbnid=2x9S6FJrMs3oUM:&amp;ved=0CAgQjRw4Rg&amp;url=http%3A%2F%2Fmyfereshte.blogfa.com%2F&amp;ei=cnjzUo2VD4fUswbA8YCgCA&amp;psig=AFQjCNGSy147JiJX24PPPiNBAk_e2MiGnw&amp;ust=1391774194315845" style="border: 0px none;" id="irc_mil"><img class="irc_mut" src="http://www.8pic.ir/images/69997838167978786833.jpg" style="margin-top: 129px;" id="irc_mi" height="390" width="585"></a></div><br></div></div> text/html 2014-01-17T13:03:34+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna می ترسم... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/324 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-12-25/16/e84c09cf10407fc187d44ee03ecc4da3-425" height="384" width="499"></span></div> text/html 2014-01-16T17:40:30+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna سوال؟؟؟ http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/311 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-05-13/96a9ed32aa428cc36c54fc3cec6503ad-425"></span></div> text/html 2014-01-12T17:38:27+01:00 lobiia-sehramiz.mihanblog.com ashna دنیای ما دخترا.... http://lobiia-sehramiz.mihanblog.com/post/309 <div align="center"><span><img src="http://static.cloob.com//public/user_data/gen_thumb/n-13-11-25/22/137f41b95da0ea0e2956b2fefd54319c-425"></span></div><div class="activityListRow_userWall_title_wrapper clearfix"><div id="body_8096990" class="activityListRow_userWall clearfix" style="overflow: hidden;"><div id="bodyIn_8096990" style="text-align:justify"><font color="#FF6666" size="2">دنیای ما دخترا<br> ﭘﺮ ﺍﺯ ﻻﻛﺎﻱ ﺭﻧﮕﺎﺭﻧﮓ ... ﺭﮊ ﻟﺒﺎﯼ ﭘﺮﺭﻧﮓ ...<br> ﮔﺮﺩﻧﺒﻨﺪﺍﻱ ﻃﻼﻳﻲ ..<br> ﭘﺮ ﺍﺯ ﮐﻔﺸـــــــــﺎ ﻭ ﺩﺍﻣﻦ , ﺗﺎﭖ , ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ , ﺳﺎﻗﺎﻱ<br> ﺭﻧﮕﻲ ﺭﻧﮕﻲ . . .<br> ﭘﺮ ﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭﺍﻱ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﻪ . . .<br> ﺗﻠﻔﻨﻬﺎﻱ 2 ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ " ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎﺹ !!!"<br> ﮔﺮﻳﻪ ﻛﺮﺩﻧﺎﯼ ﻳﻮﺍﺷﻜﻲ ﺯﻳﺮ ﭘﺘﻮﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺗﻲ ...<br> ﻗﻮﻝ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻳﮕﻪ ﺳﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻧﺎﻱ ﻣﺨﺎﻃﺐ<br> ﺧﺎﺹ ...<br> ﺁﻫﻨﮓ ﮔﻮﺵ ﺩﺍﺩﻧﺎﻱ ﻧﺼﻒ ﺷﺒﻲ ...<br> ﺁﺭﺍﻳﺸﮕﺎﻩ ﺭﻓﺘﻨﺎﻱ ﻫﻮﻝ ﻫﻮﻟﻜﻲ . . .<br> ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ " ﺣﺎﻻ ﭼﯽ ﺑﭙﻮﺷـــــﻢ ؟ !!! "<br> ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺩﺍﺩﻧﺎﻱ ﺷﺒﻮﻧﻪ : ﺑﻬﺖ ﺯﻧﮓ ﺯﺩ؟ ﻧﻪ؟<br> ﮔﻮﺭﺑﺎﺑﺎﺵ !<br></font> <font color="#FF6666" size="2"><br> ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮﺍ ﭘﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﭘﺎﻙ ﻭ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎﻱ.../.</font></div></div></div>